خداوندا مردمم را از دروغ، دشمن، خشکسالی در امان نگهدار

این جمله منسوب به کوروش است،  در واقعی بودن آن بحث نمیکنم، ولی ظاهرا از قرون بسیار دور این سه مشکل دغدغه اصلی مردم بوده 

سوال: چرا از راهکارهای قدیمی برای مقابله با خشکسالی و دشمن و دروغ استفاده نميشود؟!

 

منبع : متدلوژی من برای زندگیدروغ، دشمن، خشکسالی
برچسب ها : خشکسالی ,دشمن، خشکسالی ,دروغ، دشمن، ,دروغ، دشمن، خشکسالی