چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد، آنچه که زندگی بوده است از دست داده ام. گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آنکه من رفتم، به درک، می‌خواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند می‌خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند، من فقط برای این احتیاج نوشتن که عجالتاً برایم ضروری شده است می‌نویسم.

بوف کور
صادق هدایت

منبع : متدلوژی من برای زندگیبوف کور
برچسب ها :